Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lạng Sơn: Chuyển biến tích cực trong quản lý tài nguyên nước

Năm 2014, công tác quản lý nhà nước tài nguyên nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên nước do Chính phủ và Bộ TN&MT ban hành, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản số 853/UBND-KTN ngày 20/8/2014 chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ TN&MT quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

       Thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước, Sở đã tiếp nhận và tổ chức thẩm định 34 hồ sơ đề nghị cấp giấy về phép tài nguyên nước, trình UBND tỉnh cấp mới được 30 giấy phép tài nguyên nước. Trong đó: 14 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 12 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 4 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; trả lại 4 hồ sơ theo đúng quy định. Đến nay đã hoàn thành cấp giấy phép khai thác nước cho các công trình thủy lợi trong diện phải cấp phép.
       Về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, trong năm 2014 đã tổ chức được 3 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên nước.
       Về tình hình thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên nước, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
       Về tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước, đã tổ chức kiểm tra 6/6 đơn vị theo quyết định của Giám đốc Sở; tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 3 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 97.470.000 đồng. Ngoài ra Sở còn chỉ đạo các phòng, đơn vị phối hợp trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước tại 15 đơn vị. Trong năm trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc tranh chấp liên quan đến nguyên nước.
       Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài nguyên nước của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở các cấp tỉnh, huyện, xã còn rất nhiều bất cập. Vì vậy, Sở TN&MT Lạng Sơn đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn tài nguyên và môi trường của tỉnh, huyện, bổ sung biên chế cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Đề nghị Bộ TN&MT có sự chỉ đạo thống nhất, hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước trên phạm vi cả nước; hàng năm tổ chức mở từ một đến hai lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quản lý nhà nước ở cấp tỉnh và huyện.


Nguồn:soldtbxh.langson.gov.vn Sao chép liên kết