Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016-2020

   Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, sáng ngày 18/6/2020 UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các huyện, thành phố.

pic1.jpgĐồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

   Với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện: Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 21/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương tình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2020. Các sở, ban ngành Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, theo chức năng nhiệm tham mưu ban hành các nghị quyết, kế hoạch, quyết định...về cơ chế, chính sách và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

pic2.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Báo cáo tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

   Tổng kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo và các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 với trên 4.380 tỷ đồng, xây dựng được 17 công trình cơ sở hạ tầng tại các huyện 30a, 1.456 công trình tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình các xã 135; hỗ trợ 834 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, với 145.096 hộ thụ hưởng. Chính sách cho vay tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ cho trên 50 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay, doanh số cho vay vốn hơn 4.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng 2.897,3 tỷ đồng, với 69.460 hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội còn dư nợ. Cấp trên 1,7 triệu lượt thẻ bảo hiểm y tế cho cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, với kinh phí trên 1.732 tỷ đồng; hỗ trợ trên 775.000 lượt học sinh, sinh viên, kinh phí trên 400 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 cho 1.737 hộ với kinh phí trên 43,3 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo dân tộc thiểu số xã 135 được triển khai đầy đủ, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm trên địa bàn các xã 135; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện tốt đã góp phần nâng cao đời sống của người dân thuộc hộ nghèo, người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng an toàn khu, biên giới; Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân đạt 3,76%/năm (từ 25,95% năm 2015 xuống còn 10,89% cuối năm 2019), vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả đạt được hết sức tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém và đề nghị trong giai đoạn 2021-2025 Chương trình MTQG giảm nghèo tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trung tâm, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn xã hội và tin tưởng công tác giảm nghèo của tỉnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục thu được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh.

   Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông, khích lệ, động viên tinh thần vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, hạn chế tái nghèo; quan tâm cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ nghèo; đầu tư cơ sở hạ tầng ở các huyện nghèo, xã nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hằng năm từ 3% trở lên.

theme.jpg

   Cũng tại Hội nghị này, đã có 37 tập thể, 12 cá nhân và 20 hộ gia đình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016- 2020.

 

                                                                                                                           Lô Tiến Vinh

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em