Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở LĐTBXH on 19 January 2018

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. BAN GIÁM ĐỐC SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Nguyễn Quang Tuấn

Giám đốc

3.874.637

 

0934.279.888

02

Hà Thị Hải Yến

Phó Giám đốc

3.881.188

 

0983.925.568

03

Đàm Văn Chính

Phó Giám đốc

3.879.824

dvchinh

0982.254.606

2. VĂN PHÒNG

 - Văn thư - Hành chính : 3.870.241 (Trực trong giờ hành chính)

 - Fax                                : 3.870.281

-  Bảo vệ                           : 3.718.427 (Trực ngoài giờ hành chính)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

04

Nguyễn Văn Giang

Chánh Văn phòng

3.870.364

nvgiang

0979.199.319

05

Bùi Ngọc Tuyền

P.Chánh Văn phòng

3.868.848

bntuyen

0912.115.714

06

Nguyễn Anh Đào

Chuyên viên

 

nadao

0912.472.272

07

Nông Hồng Trang

Văn thư

3.870.241

vanthu_sldtbvxh

0944.064.888

08

Nông Thị Thuỷ

Thủ Quỹ

 

0912.192.123

09

Nguyễn Đức Đạt

 

Lái xe

 

 

0972.181.488

10

Nguyễn Minh Hà

 

 

0913.305.152

11

Lương Anh

 

 

0912.110.255

12

Nguyễn Trung Vụ

Bảo vệ

3.718.427

 

0169.8367.108

13

Hà Văn Huy

 

0976.515.892

14

Phương Văn Duy

 

 

 

0961.169.494

 

3. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 - Fax: 3.776.269

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

 

3.776.269

nthai-03

0988.123.099

02

Lý Thuý Giang

Kế toán

3.876.685

ltgiang

0982.699.888

03

Nguyễn Văn Tiến

Chuyên viên

nvtien

0985.115.148

04

Hoàng Văn Thảo

Kế toán

thaohv

0912.133.030

05 Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán nttha-04

0987.668.222

 

4. PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Nguyễn Mạnh Cường

P.Trưởng phòng

 

3.879.824

 

 

0915.338.188

02

Phùng Chí Định

P.trưỏng Phòng

 

0986.668.215

03

Trần Thị Cam Ly

Chuyên viên

 

0978.317.315

 

5. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Hoàng Bích Loan

Trưởng phòng

3.876.681

htbloan

0979.979.959

02

Nguyễn T.Thu Hương

Phó trưỏng Phòng

nthuhuong

0989.794.899

03

Mông T.Thanh Thảo

Chuyên viên

 

0348.706.838

04

Trần Văn Quản

Chuyên viên

 

0987.399.816

05

Vi T. Hồng Hương

Chuyên viên

 

0986.995.566

 

6. PHÒNG TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Đinh Quang Chí

Trưởng phòng

3.719.996

dqchi

0366.194.888

02

Lương Thị Phi Nga

Chuyên viên

ltpnga

0913.109.358

03

Mai Thị Hậu

Chuyên viên

mthau

0988.636.888

 

7. PHÒNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM - BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Trần Văn Quý

Trưởng phòng

 

3.775.469

tvquy

0912.202.588

02

Hoàng Thị Lê

P.Trưởng phòng

leht

0949.275.637

03

Nguyễn Quang Lộc

Chuyên viên

nqloc

0912.410.688

04

Vi Thị Hồng Trinh

Chuyên viên

vthtrinh

0977.791.893

05

Vũ Thị Minh Tâm Chuyên viên vtmtam 0949.230.351

06

Sầm Mai Phương Chuyên viên   0977.833.677

 

8. THANH TRA

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Lăng Thị Phìn

Chánh Thanh tra

3.876.687

ltphin

0984.591.647

02

Cao Sơn Thuỷ

P.Chánh Thanh tra

 

2.286.963

csthuy

0983.780.981

03

Dương Thị Xanh

Thanh tra viên

dtxanh

0904.690.776

04

Lưu Thu Trang Chuyên viên  

0976.510.851

05

Hứa Thị Điện Chuyên viên   0917.292.099

 

9. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

ĐT Phòng

Hộp thư @langson.

gov.vn

Di động

01

Lô Tiến Vinh P. Trưởng phòng   ltvinh 0912.121.262

02

Đặng Thị Lan P. Trưởng Phòng     0912.780.398

03

Nguyễn Xuân Đài

Chuyên viên

 

3.876.683

nxdai

0912.125.782

04

Nông Thị Minh Yến

Chuyên viên

ntmyen

0914.525.600

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ 

 

 

1. CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP

- Phòng Hành chính - Quản trị : 3.871.536 (Trực trong giờ hành chính)

- Phòng Quản lý - Giáo dục       : 3.875.804 (Trực ngoài giờ hành chính)

- Fax                                           : 0253.875.803

 

2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

-  Phòng Hành chính: 3.877.415 (Trực trong giờ hành chính)

 - Fax                        : 3.877.415

 

3. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH

- Phòng Văn thư – Hành chính: 3.861.940

- Fax                                        : 3.864.218

- Trực ngoài giờ hành chính     : 3.864.200

 

4. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

- Phòng Văn thư – Hành chính: 3.802.888

- Fax:                                            3.802.889

 

5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LẠNG SƠN

- Phòng Hành chính:   3.890.751 (Trực trong giờ hành chính)

- Fax                        :   3.890.526