Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Đình Lập. Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 24/4/2022, Đoàn thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Đình Lập và một số UBND xã, thị trấn thuộc huyện Đình Lập.

 

1.jpg

(Đồng chí Đàm Văn Chính – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tại buổi họp công bố, công khai Kết luận Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Đình Lập)

 

    Trong thời kỳ thanh tra (năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022), UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo quy định. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn huyện. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện và Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện. Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện và kết quả giảm nghèo đầy đủ, đúng thời gian quy định; thực hiện việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo đúng trình tự, thủ tục quy định; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng đối tượng; thực hiện chi trả các chế độ cho đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn.

 

2.jpg

(Đoàn Thanh tra đi xác minh thực tế)

 

    Tuy nhiên, qua thanh tra đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo cụ thể:

    Đối với UBND huyện: Về công tác kiểm tra, phúc tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Đình Lập đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổ chức kiểm tra 02 đợt. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra tại các xã, thị trấn, Đoàn chỉ lập biên bản kiểm tra với các đơn vị được kiểm tra, kết thúc mỗi đợt kiểm tra Đoàn không có báo cáo kết quả kiểm tra và không tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện ban hành thông báo kết quả kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót được phát hiện trong quá trình kiểm tra tại các đơn vị.

    Đối với UBND các xã, thị trấn: Việc đánh giá, chấm điểm trên phiếu điều tra (Phiếu B) của một số điều tra viên chưa được chính xác ở các mục, các chỉ tiêu như: Số người phụ thuộc, số người trong độ tuổi lao động, tiền điện tiêu thụ bình quân 01 tháng cả hộ, vật liệu chính của nhà ở, đất đai, các chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản…; Kết quả chấm điểm lại đối với 111 hộ tại 04 xã, thị trấn (Chấm điểm phiếu B) vẫn còn 09/111 hộ có sai lệch (chiếm tỉ lệ 8,1%), trong đó: 04 hộ từ hộ cận nghèo xuống hộ nghèo, 03 hộ từ hộ nghèo sang hộ cận nghèo, 02 hộ từ hộ cận nghèo sang hộ thoát nghèo.

    Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót về công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân chủ quan, đối với UBND huyện là do Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo cấp huyện sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, giám sát, chưa xây dựng báo cáo đánh giá chung về những hạn chế, sai sót phổ biến trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trên địa bàn; đối với UBND các xã, thị trấn là do một số điều tra viên mặc dù đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng còn hiểu chưa chính xác một số tiêu chí, chỉ tiêu trên phiếu điều tra (Phiếu B). Khi tiến hành điều tra, các điều tra viên không biết khai thác thông tin liên quan đến các tiêu chí trên phiếu điều tra (tiêu chí về tiêu thụ điện bình quân một tháng cả hộ…) dẫn đến chấm điểm các tiêu chí sai, ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

 

3.jpg

(Đoàn Thanh tra đi xác minh thực tế hộ nghèo tại địa bàn xã Bính Xá)

 

    Qua những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị UBND huyện, Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội – Dân tộc và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Đình Lập tổ chức chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Nông Thị Thanh Tường

Thanh tra Sở LĐ-TB&XH