Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2014

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Số:         /TB-HĐTDVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Lạng Sơn, ngày      tháng 8  năm 2014

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện

 dự xét tuyển viên chức năm 2014

          Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2014;

Căn cứ Hướng dẫn số 114/HD-SNV ngày 27/5/2014 của Sở Nội vụ về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2014;

          Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-SLĐTBXH ngày  09/06/2014 của Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014; Kế hoạch số 49/KH-SLĐTBXH ngày 09/06/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014.

          Sau khi xem xét báo cáo kết quả nhận hồ sơ tuyển dụng,

          Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thông báo:

          1. Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2014: 16 người. (Có danh sách cụ thể kèm theo thông báo này).

          2. Thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2014: Không có

          Vậy Hội đồng Tuyển dụng viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các thí sinh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                 

- Niêm yết tại Văn phòng Sở;

- Lãnh đạo Sở;

- Các thành viên HĐTD;

- Ban kiểm tra, sát hạch;

 - Lưu VT.

               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

          Trương Thị Hợp

         Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN                    
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014
                   
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014
(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDVC ngày     tháng 08 năm 2014 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội)
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc Quê quán
 (xã, huyện, tỉnh)
Hộ khẩu thường trú
(xã, huyện, tỉnh)
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨNG CHỈ (hoặc văn bằng 2) Ưu tiên  Vị trí việc làm  Ghi chú 
Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành đào tạo Hệ đào tạo Kết quả tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học Chức danh nghề nghiệp Mã số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
A Trường Trung cấp nghề Việt - Đức 10                          
I Giáo viên khoa Điện - Điện tử 1                          
1 Nguyễn Thị Huyền   28/07/1990 Tày Lâm Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn Đại học  Cử nhân Sư Phạm Kỹ thuật điện; Kỹ sư Tự động hóa XNCN Chính quy Khá B B DTTS Giáo viên trung học 15.113  
II Giáo viên Khoa Cơ khí 1                          
1 Tái Văn Tư 14/11/1987   Nùng Nhạc Kỳ, Văn Lãng, Lạng Sơn Nhạc Kỳ, Văn Lãng, Lạng Sơn Đại học  Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Chính quy Khá B B DTTS Giáo viên trung học 15.113  
III Giáo viên khoa Nông lâm 5                          
1 Khương Thị Mai   20/10/1987 Tày Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nam Định Mai Pha, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn Đại học  Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp Chính quy Khá C B DTTS Giáo viên trung học 15.113  
2 Phan Thị Thảo   20/07/1990 Kinh Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Nội P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn Đại học  Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp Chính quy Khá C B   Giáo viên trung học 15.113  
3 Nguyễn Cảnh Hưng 15/11/1989   Kinh Thanh Tùng, Thanh Miện, Hải Dương P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn Đại học  Trồng trọt Chính quy Trung bình B B   Giáo viên trung học 15.113 Có Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
4 Triệu Bích Huệ   02/05/1990 Nùng Vũ Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn Thị trấn Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn Đại học  Sư phạm Sinh học Chính quy Trung bình B B DTTS Giáo viên trung học 15.113  
5 Lương Huy Hoàng 09/11/1989   Tày Hoàng Văn Thụ, Bình Gia, Lạng Sơn Thị trấn Bình Gia, H. Bình Gia, T. Lạng Sơn Đại học  Sư phạm Sinh học Chính quy Trung bình B B DTTS Giáo viên trung học 15.113  
V Giáo viên Tổ may và Dịch vụ Du lịch 0                          
  Không có                              
VI Kế toán phòng Tài vụ 3                          
1 Hoàng Thị Thành   17/10/1987 Tày Song Giang, Văn Quan, Lạng Sơn Song Giang, Văn Quan, Lạng Sơn Đại học  Kế toán  VLVH Trung bình khá B B DTTS Kế toán viên Cao đẳng 06a031  
2 Trần Thị Hà   01/09/1981 Kinh Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội Cao đẳng Kế toán Chính quy Khá B B   Kế toán viên Cao đẳng 06a031 Có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh
3 Nguyễn Thị Thùy   10.11.1985 Kinh Quỳnh Phụ, Thái Bình Thị trấn Nông Trường, Đình Lập, Lạng Sơn Cao đẳng Kế toán Chính quy Trung bình khá B B Con TB Kế toán viên Cao đẳng 06a031  
B Trung tâm Bảo trợ xã hội 6                          
  Chăm sóc đối tượng người cao tuổi không tự phục vụ được 6                          
1 Nguyễn Thị Lợi   15/03/1990 Kinh Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An Đại học  Xã hội học Chính quy Khá B A   Công tác xã hội viên Cao đẳng 24a292 Có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh
2 Đoàn Minh Cương 15/4/1981   Kinh Vãng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T.Lạng Sơn Đại học  Xã hội học Chính quy Trung bình khá B B   Công tác xã hội viên Cao đẳng 24a292  
3 Hoàng Thị Thu Đông   16/12/1990 Nùng Đông Phương Yên, Chương Mĩ, Hà Nội Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn Đại học  Xã hội học Chính quy Khá B B DTTS Công tác xã hội viên Cao đẳng 24a292  
4 Chu Thị Tươi   09/09/1988 Nùng Hòa Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn Hòa Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn Đại học  Xã hội học Chính quy Khá B B DTTS Công tác xã hội viên Cao đẳng 24a292  
5 Ngô Bích Diệp   24/10/1987 Tày Quang Lang, Chi Lăng, Lạng Sơn Quang Lang, Chi Lăng, Lạng Sơn Đại học  Xã hội học VLVH Khá B B DTTS Công tác xã hội viên Cao đẳng 24a292  
6 Lê Thị Thu Hiền   04/02/1979 Kinh Khê Hồi, Thường Tín, Hà Nội P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn Cao đẳng Xã hội học Chính quy Trung bình A A   Công tác xã hội viên Cao đẳng 24a292  
  Tổng cộng (A+B) 16 người                          
                  Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2014
                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
  Thư ký                                      CHỦ TỊCH 
                                 
                                 
                                 
Hứa Thị Kiều Phượng                                          Trương Thị Hợp
                                   Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH