Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai thực hiện QĐ số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen

Triển khai thực hiện QĐ số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen

Triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1060/SLĐTBXH-NCC ngày 28/10/2016 về việc triển khai Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó hướng dẫn triển khai một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, về đối tượng:

Áp dụng đối với những người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (gọi chung là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bằng khen của cấp bộ), Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bằng khen của cấp tỉnh).

Thứ hai, về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp:

Hồ sơ: 01 bộ (lưu tại Sở lao động Thương binh và Xã hội), theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg gồm:

- Bản khai cá nhân theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg;

Trường hợp người có Bằng khen đã từ trần: đại diện thân nhân (quy định tại mục 1, phần I hướng dẫn này) lập bản khai cá nhân kèm biên bản ủy quyền (theo mẫu UQ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp Bộ, Bằng khen của cấp tỉnh hoặc Quyết định khen thưởng.

Thứ ba, về trình tự thủ tục:

- Người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lập bản khai đăng ký hộ khẩu thường trú của người có Bằng khen( hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu cuối cùng của người có Bằng khen đã từ trần).

-  Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm theo giấy tờ quy định tại mục 4, phần I hướng dẫn này gửi phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

-  Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Điểm 5.2, mục 5, phần I hướng dẫn này gửi Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

-  Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

Thứ tư, về mức trợ cấp:

- Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 1.815.000 đồng.

- Mức trợ cấp một lần đối với người được tặng Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh là 1.210.000 đồng.

 

Lưu ý: Không giải quyết mức trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ đối với người tham gia kháng chiến được tặng Huân, Huy chương kháng chiến.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016./.

 

 

                                                                                      Người đăng tin     

                                                                                Mông Thị Thanh Thảo