Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấ

          Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012

 

          Thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 740/SLĐTBXH-NCC ngày 08/8/2016 gửi Phòng LĐ-TBXH các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH;

Theo đó điều chỉnh đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 theo mức có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Sau đó điều chỉnh hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41-60%. Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày 1/1/2013, cụ thể:

Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30/6/2013: Tiếp tục hưởng trợ cấp mức 1.840.000 đồng/tháng (theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81%); trong thời gian này không có chênh lệch mức trợ cấp.

Từ ngày 1/7/2013 đến ngày 31/12/2014: Hưởng mức trợ cấp mức 1.549.000 đồng/tháng. (Theo mức suy giảm khả năng lao động từ 41-60%, theo Nghị định 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng).

Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 927.000 đồng/tháng (theo mức của người có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21%-40%), thì được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp là 622.000 đồng/tháng.

Trường hợp đối tượng đã hưởng mức trợ cấp 1.840.000 đồng/tháng theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP thì phải truy nộp ngân sách nhà nước phần chênh lệch trợ cấp là 291.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/1/2015 trở đi: Hưởng mức trợ cấp 1.673.000 đồng/tháng. (theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ)

Trường hợp đối tượng được chuyển hưởng từ mức suy giảm khả năng lao động từ 21-40% sang mức suy giảm khả năng lao động từ 41-60% thì được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp là 672.000 đồng/tháng.

Cách thức tính truy thu, truy lĩnh như sau:

- Trường hợp được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp: Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện thanh toán một lần cho đối tượng.

- Trường hợp phải hoàn trả ngân sách nhà nước phần chênh lệch trợ cấp: Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện trừ dần số tiền chi trả trợ cấp các tháng tiếp theo của đối tượng. Số tiền giảm trừ hàng tháng tối đa không quá 30%  mức trợ cấp được hưởng theo quy định.

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã chết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

+ Nếu được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp, thì đại diện thân nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP được hưởng truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp theo quy định;

+ Nếu phải truy thu do đã hưởng mức trợ cấp cao hơn mức trợ cấp được điều chỉnh theo quy định thì đại diện thân nhân không phải hoàn trả phần chênh lệch trợ cấp.

Sau khi rà soát, Sở LĐ-TBXH đã ra quyết định điều chỉnh trợ cấp cho 260 người trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó điều chỉnh cho đối tượng hưởng mức suy giảm khả năng lao động từ 21-40% sang mức hưởng 41-60% là 21 người; đối tượng được điều chỉnh theo mức suy giảm khả năng lao động từ 41-60% là 206 người; đối tượng được điều chỉnh theo mức suy giảm khả năng lao động từ 61-80% là 42 người.

Tác giả