Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

2016.4. V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong doanh nghiệp

       UBND TỈNH LẠNG SƠN                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              VÀ XÃ HỘI                             

Số: 1187/SLĐTBXH-LĐTL              Lạng Sơn, ngày 23 tháng  11 năm 2016

V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động,

  chế độ tiền lương trong doanh nghiệp

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

          Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định trên.

Thực hiện Công văn số 4577/LĐTBXH-LĐTL ngày 16/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng tết năm 2017;

Để đảm bảo việc thực hiện chính sách tiền lương theo đúng quy định; đánh giá tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm 2016, chế độ tiền lương, kế hoạch thưởng Tết 2017.

2. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập: thực hiện báo cáo lao động theo điểm 1 trên và khai trình sử dụng lao động kể từ khi bắt đầu hoạt động.

(có biểu mẫu kèm theo)

          Lưu ý: - Doanh nghiệp cần thống kê đầy đủ theo yêu cầu của biểu mẫu và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 09/12/2016 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

                       - Biểu mẫu kèm theo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử: http://www.langson.gov.vn.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội) để được hướng dẫn giải đáp. (Điện thoại: 0253.775.469/mail: phongldtlbhxhls@gmail.com.vn)./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                       

- Như trên;                   

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, LĐTL.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến

 

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: ………

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG  CUỐI NĂM 2016

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Loại hình doanh nghiệp (DN tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): …………………………………………………………………………      Điện thoại ……………………………………

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:                                                                                             Đơn vị: người

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

I. Số lao động đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Số lao động tăng trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Số lao động giảm trong kỳ

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Lý do giảm

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Nghỉ hưu

Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc

Kỷ luật sa thải

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Số lao động cuối kỳ (bằng số lao động đầu kỳ + số lao động tăng trong kỳ - Số lao động giảm trong kỳ)

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Số lao động đặc thù trong doanh nghiệp

Lao động là người khuyết tật

Lao động cao tuổi

Lao động là người chưa thành niên (dưới 18 tuổi)

 

 

 

VI. Tình hình tiền lương, thu nhập 6 tháng cuối năm 2016 và dự kiến kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2017                         

                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: đồng/người/tháng

 

Tiền lương 6 tháng cuối năm

Tiền thưởng Tết dương lịch năm 2017

Tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2017

Mức lương (không bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung)

Tiền lương (Bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung)

Cao nhất

 

 

 

 

Bình quân

 

 

 

 

Thấp nhất

 

 

 

 

VII. Tình hình nợ lương năm 2016

Nợ lương năm 2016

Đã giải quyết

Còn tồn đọng

Nguyên nhân nợ lương

Số người lao động bị nợ lương

Số tiền

(triệu đồng)

Số người lao động

 bị nợ lương

Số tiền

(triệu đồng)

Số người lao động

bị nợ lương

Số tiền

(triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 05: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……….

……, ngày … tháng … năm …..

 

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

(Đối với các doanh nghiệp mới thành lập)

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Doanh nghiệp được thành lập theo ………………………… có trụ sở tại …………. bắt đầu hoạt động kể từ ngày .../..../....

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Vị trí việc làm

Thời điểm bắt đầu làm việc

Đối tượng khác

Ghi chú

Nam

Nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó

- Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
 

 

 

Họ và tên