Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở LĐTBXH on 19 January 2018

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

  1. BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Nguyễn Quang Tuấn

Giám đốc

3.874.637

tuannq

0934.279.888

02

Hà Thị Hải Yến

Phó Giám đốc

3.881.188

yenhth

0983.925.568

03

Đàm Văn Chính

Phó Giám đốc

3.879.824

dvchinh

0982.254.606

 

  1. VĂN PHÒNG

- Văn thư - Hành chính : (0205)3.870.241 (Trực trong giờ hành chính)

 - Fax                                : (0205)3.870.281

-  Bảo vệ                           :(0205) 3.718.427 (Trực ngoài giờ hành chính)

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Phùng Chí Định

Chánh Văn phòng

3.870.364

dinhpc

0913.120.682

02

Hoàng Văn Thảo

Phó Chánh VP

3.868.848

thaohv

0976.112.838

03

Trương Minh Thảo

Chuyên viên

 

tmthao

0903.282.656

04

Nông Thị Thanh Tường

Chuyên viên

3.700.888

Ntttuong

 

05

Nông Hồng Trang

Văn thư

3.870.241

vanthu_sldtbvxh

0944.064.888

06

Nông Thị Thủy

Thủ Quỹ

3.700.888

ntthuy-14

0961.851.287

07

Tiến Văn Hoàn

Quản trị mạng

3.870.241

tvhoan-05

0386.443.983

08

Nguyễn Đức Đạt

Lái xe

 

 

0972.181.488

09

Nguyễn Minh Hà

 

 

0913.305.152

10

Nguyễn Trung Vụ

Bảo vệ

3.718.427

 

0398.367.108

11

Hà Văn Huy

 

0976.515.892

  1. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- Fax: (0205)3.776.269

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

3.776.269

nthai-03

0988.123.099

02

Nguyễn Văn Tiến

Chuyên viên

 

3.876.685

nvtien

0985.115.148

03

Vũ Thị Minh Tâm

Kế toán

Vtmtam

0949.230.351

04

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán

nttha-04

0987.668.222

  1. PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

 

 

3.879.824

nmcuong-03

0915.338.188

02

Lý Thúy Giang

P.Trưởng phòng

ltgiang

0982.699.888

03

Trần Thị Cam Ly

Chuyên viên

ttcly

0978.317.315

04

Phạm Thị Hường

Chuyên viên

pthuong

0949.230.351

05

Hà Phương Dung

Chuyên viên

hpdung

 

  1. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Đinh Quang Chí

Trưởng phòng

 

 

3.876.681

dqchi

0366.194.888

02

Nguyễn Thị Thu Hương

P.Trưởng phòng

ntthuong-09

0989.794.899

03

Mai Thị Hậu

Chuyên viên

mthau

0988.636.888

04

Mông Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

mttthao

0348.706.838

05

Trần Văn Quản

Chuyên viên

tvquan-04

0987.399.816

 

  1. PHÒNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM – BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Hoàng Thị Hải

Trưởng phòng

 

 

3.775.469

haiht

0983.809.388

02

Hoàng Thị Lê

P.Trưởng phòng

leht

0949.275.637

03

Lưu Thu Trang

Chuyên viên

lttrang-06

0976.510.851

04

Nguyễn Quang Lộc

Chuyên viên

nqloc

0912.410.688

05

Vy Thị Hồng Trinh

Chuyên viên

vthtrinh

0977.791.893

 

  1. THANH TRA SỞ

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Lăng Thị Phìn

Trưởng phòng

 

 

3.286.963

ltphin

0984.591.647

02

Cao Sơn Thủy

P.Trưởng phòng

csthuy

0983.780.981

03

Hứa Thị Điện

Chuyên viên

htdien-05

0917.292.099

04

Đào Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

dtthuyen-06

0348.565.232

 

  1. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI – TRẺ EM

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Lô Tiến Vinh

Trưởng phòng

 

 

3.876.683

ltvinh

0912.121.262

02

Đặng Thị Lan

P.Trưởng phòng

dtlan-07

0912.780.398

03

Hứa Kiều Phượng

Chuyên viên

hkphuong

0973.782.409

04

Lương Thị Phi Nga

Chuyên viên

ltpnga

0913.109.358

05

Nông Minh Yến

Chuyên viên

nmyen

0914.525.600

 

  1. PHÒNG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI – BÌNH ĐẲNG GIỚI

 

 

STT

 

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

Thông tin Liên hệ

ĐT phòng

Hộp thư

(@langson.gov.vn)

ĐT Di động

01

Hoàng Minh Nguyệt

Trưởng phòng

 

 

3.719.996

hmnguyet

0963.353.685

02

Hoàng Hải Hậu

Chuyên viên

hhhau

0847.777.293

03

Nguyễn Anh Đào

Chuyên viên

nadao

0912.472.272

04

Nguyễn Văn Hậu

Chuyên viên

nvhau-04

0989.123.396

05

Nguyễn Xuân Đài

Chuyên viên

nxdai

0912.125.782

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ

 

1. CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP

- Phòng Hành chính - Quản trị : (0205)3.871.536 (Trực trong giờ hành chính)

- Phòng Quản lý - Giáo dục       : (0205)3.875.804 (Trực ngoài giờ hành chính)

- Fax                                           : (0205)3.875.803

 

2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

-  Phòng Hành chính:(0205) 3.877.415 (Trực trong giờ hành chính)

 - Fax                        : (0205)3.877.415

 

3. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH

- Phòng Văn thư – Hành chính: (0205)3.861.940

- Fax                                        : (0205)3.864.218

- Trực ngoài giờ hành chính     : (0205)3.864.200

 

4. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

- Phòng Văn thư – Hành chính: (0205)3.802.888

- Fax:                                            (0205)3.802.889

 

5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LẠNG SƠN

- Phòng Hành chính:   (0205)3.890.751 (Trực trong giờ hành chính)

- Fax                        :   (0205)3.890.526