Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Sở LĐTBXH on 28 April 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2832/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành