Skip to main content
Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Thông báo lịch tiếp dân

Submitted by Ban biên tập Sở LĐTBXH on 25 June 2020

 

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2023

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4719/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/6/2022 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn;  Quyết định số 4720/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/6/2022 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết theo quy định thì chuyển sang ngày làm việc liền kề sau đó.

- Trường hợp Giám đốc Sở có công việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền
cho một Phó Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở tiếp công dân.

- Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân đột xuất trong những trường hợp sau:

+ Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều phòng chuyên môn trực thuộc.

+ Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1.2. Lịch tiếp công dân thường xuyên

- Công chức Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần).

- Trường hợp cần thiết, khi có yêu cầu phối hợp tiếp công dân, Trưởng các phòng và tương đương bố trí đại diện lãnh đạo hoặc cử người có năng lực chuyên môn tham gia tiếp công dân.

2. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân: Tại Phòng Tiếp công dân, tầng 1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; số 617 đường bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết./.

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ (B/c);

- Thanh tra tỉnh;
- Các sở, ngành;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng và tương đương;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Trang TTĐT Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

        Phạm Đức Huân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2023

 

 

STT

Tháng

Ngày

Người tiếp công dân

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

 

Di Động

Cố định

 

 

1

01

16/01/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

2

02

15/02/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

3

3

15/3/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

4

4

17/4/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

5

5

15/5/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

6

6

15/6/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

7

7

17/7/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

8

8

15/8/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

9

9

15/9/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

10

10

16/10/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

11

11

15/11/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637

 

 

12

12

15/12/2023

Phạm Đức Huân

Giám  đốc

0914668253

0205.3874.637