Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo lịch tiếp dân

Submitted by Ban biên tập Sở LĐTBXH on 25 June 2020

UBND TỈNH LẠNG SƠN

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 43/TB-SLĐTBXH

        Lạng Sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016;

 

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/02/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 453/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/02/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch tiếp công dân như sau:

 

1. Lịch tiếp công dân

 

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ

 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết thì việc tiếp công dân được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp sau ngày nghỉ.

 

- Trường hợp Giám đốc Sở có công việc đột xuất không thể tiếp công dân theo lịch thì uỷ quyền cho Phó Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở tiếp công dân.

 

- Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật Tiếp công dân năm 2013.

 

1.2.  Lịch tiếp công dân thường xuyên

 

- Công chức Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

 

- Trường hợp đối với vụ việc liên quan đến chuyên môn của các phòng chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc Sở quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân theo quy định.

 

2. Thời gian tiếp công dân

 

Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:

 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

 

3. Địa điểm tiếp công dân

 

- Phòng Tiếp công dân, tầng 1, trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 617, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo tới các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn