Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Sở LĐTBXH on 15 March 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1357/SLĐTBXH-VLATLĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành