Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở tỉnh Lạng Sơn: Phấn đấu hoàn thành năm 2013

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, toàn tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu trong năm 2013. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn cho biết: tính đến hết năm 2012, toàn tỉnh cấp được 656.185 GCNQSDĐ, với diện tích là 621.860 ha; trong đó, cấp cho các tổ chức là. 4.743 giấy, diện tích 48.009 ha, hộ gia đình là 651.442 giấy, diện tích đạt 573.851 ha. Công tác đo đạc mới bản đồ cũng được chú trọng, hiện tỉnh đã triển khai thực hiện đo đạc bản đồ địa chính 213/226 xã, phường, thị trấn, với khối lượng 797.866 ha đất. Tuy nhiên, nhu cầu cần cấp để hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ lần đầu đối với các loại đất còn nhiều, cụ thể: đất sản xuất nông nghiệp cần cấp khoảng 16.000ha; đất nuôi trồng thủy sản cần cấp khoảng 989 ha; đất nông nghiệp khác cần cấp 94 ha; đất chuyên dùng cần cấp 4.919 ha; đất tôn giáo tín ngưỡng cần khoảng 30 ha; đất phi nông nghiệp khác cần cấp khoảng 83 ha.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh còn chậm. Nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra: Một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt; chưa tổ chức cho nhân dân đồng loạt kê khai đăng ký; chưa có chế tài xử lý đối với trường hợp sử dụng đất không kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ. Diện tích còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ của các hộ, cá nhân phần lớn là không có giấy tờ sử dụng đất. Nhiều trường hợp nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, chuyển quyền sử dụng đất nhiều lần, qua nhiều thời kỳ nhưng không lập thủ tục nên quá trình thực hiện lập hồ sơ, xác định nguồn gốc đất đai mất nhiều thời gian. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khách quan khác làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp GCNQSDĐ như: diện tích đất chưa được đo đạc, lập bản đồ còn tương đối lớn; nguồn kinh phí để triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận do Trung ương hỗ trợ cho tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của kế hoạch triển khai; cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận ở một số nơi còn hạn chế.
 

 
Image removed.
 

Cán bộ Phòng TNMT Đinh Lập kiểm tra hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ

 

Nhằm khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 31/1/2013 về việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu cơ bản hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ lần đầu đối với các loại đất trong năm 2013. UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch chi tiết cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này. Cụ thể, giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động chung của kế hoạch này; kiểm tra đôn đốc, theo dõi tiến độ; chỉ đạo, hướng dẫn các thủ tục chỉnh lý biến động, đăng ký, kê khai, xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSDĐ; thực hiện các thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho 905 tổ chức, với 1.772 giấy. Giao cho UBND các huyện thành phố cấp 16.857 GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân, diện tích khoảng 6.247 ha (đối với các xã, phường, thị trấn đã kết thúc dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính); cấp 143.936 giấy cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích khoảng 48.837 ha (đối với các xã, phường, thị trấn đang triển khai thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính gắn với cấp GCNQSDĐ). Đồng thời, đưa ra các giải pháp yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức đối với công tác đăng ký, kê khai, cấp GCNQSDĐ; đấy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ; thực hiện thẩm định, xét duyệt hồ sơ lồng ghép giữa UBND cấp xã - Văn phòng Đăng ký QSDĐ - Phòng Tài nguyên và Môi trường; phân loại hồ sơ theo nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố cần tập trung nguồn lực, tăng cường cán bộ, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã để đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo hoàn thành, chỉ tiêu kế hoạch giao. Với nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Thành lập tổ công tác giúp Giám đốc sở chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, xây dựng lịch kiểm tra, phân công các thành viên phụ trách địa bàn, đôn đốc, theo dõi đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định.
Có thể nói, việc đẩy mạnh hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ có ý nghĩa quan trọng, đây là cơ sở pháp lý giúp nhà nước nắm chắc, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất và thực hiện tốt các biện pháp quản lý đối với đất đai. Đồng thời, qua đó để người sử dụng đất yên tâm đầu tư, khai thác tiềm năng đất đai, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai.


Nguồn:soldtbxh.langson.gov.vn Sao chép liên kết