Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lạng Sơn: Đẩy nhanh hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính

Đo đạc, lập bản đồ địa chính là cơ sở quan trọng cho khâu kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), phục vụ đắc lực trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở các cấp. Nhận thức vai trò quan trọng đó, những năm qua công tác đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, hoạt động đo đạc và bản đồ đã từng bước đi vào nền nếp, đến nay cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Từ năm 2007 trở về trước, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mới thực hiện được ở 76/226 xã, phường, thị trấn. Diện tích cần cấp giấy CNQSDĐ đạt thấp trong cả nước, hệ thống hồ sơ địa chính chưa được lập đầy đủ và đồng bộ.
Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình, làm rõ nguyên nhân yếu kém trong công tác quản lý đất đai; đồng thời tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30- CT/TU ngày 05/6/2008 của Ban Thường vụ nhằm đẩy nhanh công tác đo đạc địa chính và cấp giấy CNQSDĐ. Theo đó, các cấp, ngành đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, kiện toàn bộ máy quản lý đất đai từ cấp tỉnh đến cấp huyện; đơn giản hóa về quy trình, thủ tục hành chính cho từng cấp, tạo sự thông thoáng để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ với đất đai.
Cùng với đó, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh hoàn thành cơ bản công tác đo đạc bản đồ, lập bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho tất cả các loại đất; UBND tỉnh giao cho Sở TN&M) tiến hành lập, thẩm định, tổ chức thực hiện các dự án về đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy CNQSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Cụ thể như dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 42 xã thuộc các huyện Bắc Sơn, Bình Gia và Văn Quan; dự án 46 xã thuộc huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình lập; dự án 33 xã thuộc huyện Tràng Định, Văn Lãng và Cao Lộc; Dự án 21 xã của 2 huyện Tràng Định và Văn Lãng...
Theo ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng phòng Đo đạc và Bản đồ - Sở TN&MT Lạng Sơn, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đo đạc đất đai, Sở TN&MT đã phân công lãnh đạo các phòng chuyên môn phụ trách địa bàn từng huyện, cử cán bộ xuống từng xã hướng dẫn triển khai công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính. Phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để người dân nhận biết được tầm quan trọng đo đạc bản đồ, tham gia thực hiện công tác đăng ký thống kê, xác định nguồn gốc đất đai để thực hiện việc cấp GCNQSD đất. Lựa chọn các đơn vị thi công đảm bảo có đủ năng lực, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, máy đo, thiết bị tiên tiến trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công, từ đó đôn đốc, nhắc nhở kịp thời và báo cáo kết quả định kỳ choSởTN&MT và chính quyền địa phương.
Kết quả, tính đến nay trên địa bàn đã hoàn thành 6 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1.000 đến 1:5.000 cho 205/226 xã, phường, thị trấn. Tổng số diện tích được đo đạc là trên 800.000 ha, chiếm 96,52% diện tích đất tự nhiên. Hiện tại đang triển khai dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính cho 21 xã (huyện Văn Lãng và Tràng Định), phấn đấu đến hết năm 2014 hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng đối với đất lâm nghiệp (thực hiện theo Quyết định số 672/QĐ-TTg ngày 28/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ), tính đến tháng 9/2013, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc lập, bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1:10.000 với diện tích đã đo vẽ là 546.040 ha và cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. 
Ông Hoàng Sơn Hải, Chánh Văn phòng Sở TN&MT khẳng định: Từ nay đến hết năm 2014, để hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính của dự án 21 xã với diện tích trên 10.000 ha, Sở đã và đang tập trung tăng cường phối kết hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá các địa bàn chậm tiến độ, đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ đo đạc tại các xã thuộc huyện Văn Lãng, Tràng Định. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với các đơn vị thi công. Đồng thời, đẩy nhanh việc xét duyệt, thẩm định, trình duyệt kết quả đo đạc ở các xã, đảm bảo đúng theo quy trình quy phạm và kế hoạch đề ra.
Với những nỗ lực trên, tin rằng công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính toàn tỉnh cơ bản hoàn thành trong năm nay. Từ kết quả đo đạc này sẽ là cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất ở và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2015.


Nguồn:soldtbxh.langson.gov.vn Sao chép liên kết